Kancelaria Marcin Wolski

Mediacja to proces pozasądowego rozstrzygania sporów, w którym trzecia, neutralna strona, znana jako mediator, pomaga stronom w konflikcie osiągnąć porozumienie. Proces ten opiera się na dobrowolności uczestnictwa stron, a mediator pełni rolę pośrednika, wspomagając komunikację i pomagając stronom zidentyfikować ich potrzeby oraz wspólnie opracować rozwiązanie.

Podstawowe kroki mediacji obejmują:

1. Otwarcie sesji: Mediator przedstawia zasady i procedury, zapewniając bezpieczne środowisko dla wyrażania opinii.

2. Prezentacja stron: Każda ze stron ma możliwość przedstawienia swojej perspektywy na konflikt, dzielenia się swoimi potrzebami i obawami.

3. Identyfikacja problemów: Razem z mediatorem strony identyfikują konkretne kwestie, które wymagają rozwiązania.

4. Generowanie opcji: Strony wspólnie pracują nad propozycjami rozwiązań, a mediator pomaga w tworzeniu różnych opcji.

5. Negocjacje: Strony dyskutują i negocjują różne możliwości rozwiązania, starając się osiągnąć porozumienie.

6. Ostateczne porozumienie: Jeśli strony osiągną porozumienie, zostaje ono udokumentowane, a mediator wspomaga w uzgodnieniu warunków.

Mediacja jest stosowana w różnych obszarach, takich jak sprawy rodzinne, spory sąsiedzkie, konflikty w miejscu pracy, czy sprawy handlowe. Jest to proces skierowany na wspólne poszukiwanie rozwiązania, które zaspokoi obie strony konfliktu.